CIRKEVNÉ DOKUMENTY

Autor Názov diela
Posvätná  kongregácia obradov Ako správne používať Konštitúciu o posvätnej liturgii
Ján Pavol II. AL J. P. II. Chlapcom a dievčatám celého sveta pri príležitosti medzinárodného roku mládeže
Ján Pavol II. Apoštolský list chlapcom a dievčatám celého sveta
Ján Pavol II. Apoštolský list o dôstojnosti povolania ženy
Ján Pavol II. Apoštolský list ORIENTALE LUMEN
Ján Pavol II. Apoštolský list Tertio Millenio Adventiente...
Ján Pavol II. Bohatý na milosrdenstvo - encyklika
Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spol. apoštolského života Bratský život v spoločenstve
Vrablec, Krupa, Brunthaler, Riobó, Abad Diecézni kňazi a ich spiritualita v dnešnej dobe
Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme
  Direktórium o službe a živote kňazov
  Dokumenty druhého vatikánskeho koncilu I.
Ján Pavol II. Dominum et vivificantem
P.rada pre laikov Dôstojnosť starého človeka
Pápežská rada pre laikov Dôstojnosť starého človeka a jeho poslanie v Cirkvi a vo svete
Ján Pavol II.  ECCLESIA IN ASIA "Cirkev v Ázii"
Ján Pavol II. Ecclesia in Europa "Cirkev v Európe"
Ján Pavol II. Encyklika CENTESIMUS ANNUS
Ján Pavol II. Encyklika DOMINUM ET VIVIFICANTEM
Ján Pavol II.  Encyklika EVANGELIUM VITAE
Pavol VI. Encyklika HUMANAE VITAE
Pavol VI. Encyklika O ROZVOJI NÁRODOV
Ján Pavol II. Encyklika REDEMPTORIS MISSIO
Ján Pavol II.  Encyklika UT UNUM SINT
Ján Pavol II. Encyklika VERITATIS SPLENDOR
Pápežská rada pre spoločenské komunikačné prostriedky Etika v spoločenskej komunikácii
Pavol VI. EVANGELII NUNTIANDI
Ján Pavol II.  Exhortácia PASTORES DABO VOBIS
Ján Pavol II. Exhortácia Reconciliatio Et Paenitentia
Ján Pavol II. Christifideles Laici
Ján Pavol II. Incarnationis Mysterium
  Inštrukcia Donum Vitae
Páp. dokumenty Ján Pavol II. Encyklika Dives In Misericordia
Ján Pavol II. Jeseň života
Biskupská synoda Ježiš Kristus, ktorý žije vo svojej Cirkvi, prameň nádeje pre Európu
Kong.pre vierouč.otázky List biskupom v otázkach kresťanskej meditácie
Ján Pavol II. List jeho svätosti Jána Pavla II.
Ján Pavol II. List k Roku rodiny, dňu chorých
Pápežská rada pre rodinu Ľudská sexualita - Pravda a poslanie
Pápež.rada pre podporu jednoty Modlitba za jednotu kresťanov
  Modlitba za jednotu kresťnov v roku 2003
Ján Pavol II. Na obranu viery - apošt.list
Martini Carlo Maria Návrat k Otcovi všetkých ľudí
Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku NOVÁ EVANJELIZÁCIA
Zborník sympózia s medzinárodnou účasťou III. Ročník
  Nové povolania pre novú Európu
Ján Pavol II. NOVO MILLENNIO INEUNTE
Na začiatku nového tisícročia
Ján Pavol II. O eucharistickom tajomstve a kulte - apošt.list
Ján Pavol II. O kresťanskom zmysle ľudského utrpenia - apošt.list
Pavol VI. O rozvoji národov - encyklika
Ján Pavol II. O sociálnej starostlivosti Cirkvi
Ján Pavol II. O zasvěceném životě a jeho poslání v Církvi a ve světe VITA CONSECRATA
Pavol VI. Ohlasovanie Evanjelia
Pavol VI. Ohlasovanie evanjelia v dnešnom svete
Ján Pavol II. Otcovi mladých
Bakerová Sr. J.  Pápež odpovedá
  Pastiersky list biskupov Slovenska o európskej integrácii
  Pastoračná inštrukcia AETATIS NOVAE
  Pokoj a dobro
Pápež.dokum. Pokyny na formovanie budúcich kňazov v oblasti prostriedkov spoločenskej komunikácie
Pápež.dokum. Pokyny na formovanie budúcich kňazov v oblasti prostriedkov spoločenskej komunikácie
Ján Pavol II. Posolstvo Jána Pavla II.k Svet.dňu mieru / Pokyny spolupráce laic.veriacich a kňaz.služby
Ján Pavol II. Posolstvo na XIV.SDM - SD vysťahovalcov, SD pokoja
  Posolstvo pápeža Jána Pavla II. K pôstnej dobe 1995
Ján Pavol II. Posolstvo pápeža Jána Pavla II. Pre obdobie pôstu 1996
Ján Pavol II. Posolstvo Svätého otca Jána Pavla II.
Ján Pavol II. Posynodálna apoštolská exhortácia  VITA CONSECRATA
  Príhovory Svätého Otca Jána Pavla II.
Posvätná kongregácia pre katolícku výchovu RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUTIONIS SACERDOTALIS                                                      Základný poriadok pre formovanie kňazov
  Redemptoris Missio
Kongregácia pre kat.výchovu Smernice pre formáciu ku kňazskému celibátu
Salatňay Michal Sociálne encykliky
SLZ a PR pre jednotu Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení
  Svätá stolica a Slovensko
  Tertio millennio adveniente
Brodrick James V slabosti a hrdinstve
Ján Pavol II. Veritatis splendor
Ján Pavol II. Vykupiteľ človeka - encyklika
Konferencia biskupov Slovenska Základná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou
  Žijeme či umierame?